PDF DOWNLOAD Kosingas Red Zmaja · Aleksandar Tešić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Moje omiljeno delo doma e epske fantastike Zbog ega e tako saznajte ovde Iskreno bih volela da dam ovoj knjizi pet zvezdica i da kazem da mi Seductive Surrender jeedna od boljih knjiga koje sam pro itala me utim bilo Seductive Surrender (Highland Heather Romancing a Scot, je dosta stvari koje su mi smetale Ne u ulaziti sad u svakuer bi se ovo oduzilo a i ne bih elela da ispadne da pljujem knjigu er mi se delom i svidelaNajve i plus u svemu ovome e ubacivanje i opisivanje starih obi aja kao i mitologije Jako mi e drago sto sam mogla malo vise saznati o tome i stvarno se vidi ogroman trud koji e pisac ulo io u ovu knjigu Svi a mi se sto e na ovakav na in zivot predaka predstavljen i priblizen citaocima Mozda ak i najzanimljiviji deo ove knjige mi e bio sukob starih obi aja i verovanja sa hri anstvom kako The Deepest Sin je narod prihvatio takve promene i sta se to desilo sa starim bogovimaIako mi se svideo taj deo s druge strane mislim da ihe mozda previ e natrpano za ednu knjigu Putuju i od sela do sela Marko i Gavrilo nailaze na razne neke nazadne obi aje i taj deo mi postaje previ e repetativan Ve sam nakon dva sela mogla o ekivati slicne doga aje u slede em Imam ose aj kao da su na silu nagurani samo da bi ih bilo sto vi e Repetativnost sam zapazila i u odnosu Marka i Gavrila posebno u njihovom utarnjem ritualu kada Marko mamuran ne mo e da se probudi ili u tome da e Marko sklon i u i pi u Prvi put e bilo smesno ajde mozda i drugi ali ve etvrti peti esti mi e dosadilo Kako i u Tim Sitnijim Stvarima Tako sitnijim stvarima tako u celoj radnji knjiga e poprili no predvidljivaGavrilo i Marko su dobro o misljeni i razra eni likovi pogotovu Gavrilo koji mi e do kraja knjige ba prirastao srcu Jedina zamerka mi e bila Markovo razma eno pona anje ali to sam u po etku zanemarivala razmisljajuci kako e ipak mlad tek treba da se razvije kao li nost ali onda sam saznala da on ima 50 godina Jednostavno nisam mogla da povezem njegovo ponasanje razma enog deri ta sa odraslim covekom od 50 godina On se razvija i sazreva u toku knjige ali su mi takve promene pomalo neobi ne za ednu odraslu i formiranu li nostOvo e mo da edna manja zamerka ali ne mogu da Le valeureux guerrier je ne pomenem a toe da mi Snowflakes on the Sea je u asno falila mapa Ako ve knjiga ima 5 6 listova u boji sa ilustracijama likova i stvorenja stoe stvarno lep dodatak na koji sam se vi e puta vracala i detaljno prou avala mislim da e mogla imati i mapuMo da ne sam se vi e puta vracala i detaljno prou avala mislim da e mogla imati i mapuMo da ne da se slozim sa komentarima da e ovo doma i Gospodar prstenova ipak Kosingas Red Zmaja ima svoju neku vrednost i veoma mi e drago sto sam ga kona no pro itala Uprkos svim mojim zamerkama a sam nastavak kupila i iskreno edva ekam da se vratim pustolovinama Mar. Knjiga koja slobodno može da se nazove srpskom verzijom „Gospodara prstenova” Monah Gavrilo odnosno kosingas vitez reda Zmaja upoznaje Marka Kraljevića i sa njim kreće u pohod po Srbiji Prvi zadatak im Humanism: The Greek Ideal and its Survival je da savladaju aždaju na Jezeru lutajućeg ostrva i tako osvoje kasnije toliko čuven Markov buzdovan Dvojicaunaka nailaze na sela u kojima se prakti. .
Ka i Gavrila Monah Gavrilo kosingas na put vodi Kraljevi a ratnika iz proro anstva koji ora da postane kosingas i postara se za to da do e doba vatre koje e ozna iti kraj Ada a ne da Ad prelije i napadne Srbiju Napad ada na srpsku zemlju planiran Love 2.0 (A Cates Brothers Book, je okvirno u isto vreme kao i napad Osmanlija Da do toga ne bi do lo Marko mora da na e kamenu knjigu su aja i pro ita ta su mu prorekle na ro enjuMarko i Gavrilo se na svom putu otkrivanja gde se nalazi ova knjiga susre u sa raznim ljudima i neljudima dobrim i lo im kao i starim srpskim obi ajima i sti u sliku o borbi izme u stare i nove vere starih bogova i novog boga i svetaca u narodu Marko na ovom putu treba da na e orue koje ga eka proteklih deset hiljada godina kako bi uop te imao bilo kakve anse da se bori protiv neljudi na svom putu ka kamenoj knjiziKosingas The Fix je tipi no delo epske fantastike ba onakvo kakvo sam o ekivala da bude Nema tu mnogo mesta za faktor iznena enja kod meneer Prvo to italac primeti este izuzetan trud koji stoji iza ove knjige istra ivanje tradicije i pro losti kako po knjigama tako verovatno i iz li nog iskustva ne mogu da se otmem utisku da e autor lutao zaba enim krajevima i obavio brojne razgovore sa raznim babama upu enim u onostrano to roman pretvara u pravu riznicu nama danas udnovatih ali istovremeno i bliskih obi aja kazivanja verovanja mitskih stvorenja Sve navedeno objedinjeno u ednu pri u s Desire in Seven Voices jasno definisanim u esnicima te ciljevima i zadacima koje te e da ispune stvara zanimljivu i pitku pseudoistoriju Srbije izednog maglom obavijenog perioda na e pro losti koju autor s edne strane rasvetljava mitskom potkom a s druge strane dodatno zamagljuje elementima fantastikeTranzicija i sazrevanje Kra Zapravo sam BILA IZNENA ENA TIME SA KAKVIM iznena ena time sa kakvim zadovoljstvom i lako om pro itala ovu knjigu Ose ala sam se kao dete koje tr i ku i posle kole kako bi zaronilo nos u svoju omiljenu knjigu bila sam takvo dete a i dalje sam Ukoliko imate na umu da e ovo roman fantastike a ne istorijsko tivo i ukoliko ste radoznali o srpskom tr i tu fantastike ova knjiga The Casa Mono Cookbook je za vas Mislim dae pore enje sa Gospodarom prstenova malo preambiciozno ova knjiga mada ima pretenzije na to ednostavno nije epska u onom smislu u kom e to Gospodar ali ona to nadokna uje ose ajem koherentnog univerzuma koji autor posti e detaljnim opisima srpske divljine kroz koju glavni likovi putuju Ja sam zapravo ovu knjigu odlu ila da pro itam kada sam saznala da e autor planinar koji e godinama obilazio Srbiju i prikupljao materijal za nju kako od lokalaca koje e upoznavao usput tako i iz druge literature. Kuju običaji koji često nisu ni najmanje lepi niti humani susreću se sa različitim mitološkim bićima od kojih većina nije bezazlena ali stiču i sjajne neobične prijatelje Druženje koje za cilj između ostalog ima i to da neustrašivi Gavrilo pripremi Marka da postane kosingas Prava avantura sa mitskim prizvukom koja nas goni da sve brže okrećemo nj.

Characters Kosingas Red Zmaja

The Princess Companion
Kosingas Red ZmajaKako sam i sama planinar nisam mogla da odolim isku enju da pro itam delo koje objedinjuje moje dve velike ljubavi planinarenje i fantastiku Gotovo da ne postoji mesto na kome se Gavrilo obreo a da i sama nisam bila tamo Mo da me to ini malo pristrasnom ali cenim da ova knjiga ipak zaslu uje ake 35 ako ne i svoje 4 zvezdice 3 Dosta druga ija kniga u odnosu na Zmaj i dral i ako e serijal o Milo u Obili u preuel ovom Dok Zmaj i zdral ima kao podlogu istorijske doga aje i dvorske intrige u sr i knjige Kosingas Red zmaja su mitovi stari obi aji i religija i njihov #Sukob Sa Novim Hri Anskim #sa novim hri anskim enjem Pri a prati Kosingasa Gavrila i Marka Kraljevi a u njegovom sazrevanju u Kosingasa Oboje su solidno profilisani likovi za likove herojske fanta Samo da e manje forsirao narodne obi aje da su nailazili prirodno zato to pri a vodi do njih a ne zato to eli da ih poka eRazumem da e mnogim posve enim itaocima ovo bila prva doma a fantastika i za to im ostaje omiljena Zabavna e brzo se ita ima emu da te nau i i ume *Da Raspiri Ma Tu *raspiri ma tu nisam po ela da shvatam da e se uvek izvu i ak i sporedni likovi strepela sam tokom okr aja Dopada mi se to kosingas nije neopravdano progresivan ve postupa kao ovek svog vremena iako e video ire on mnogihDobra e knjiga Nije fenomenalna nije moja ali este u fandomu voljena sa razlogom 4 Nadala sam se da e knjiga biti bolja ali ba mi nije leglaImam utisak da bi bilo mnogo bolje da e napisana u desetercu a ne kao roman Autoru svaka ast na o iglednom trudu koji Conflict in Blood je ulo io u istra ivanje mitologijeezika i obi aja u periodu pre Kosovskog boja i njihovo adaptiranje za dana nje itaoceMe utim na in na koji su obi aji i verovanja predstavljeni e meni bio suvoparan putopis ukr ten sa enciklopedijom Mo da e u tome i bila poenta knjiga e predstavljena kao ukr ten sa enciklopedijom Mo da e u tome i bila poenta knjiga Grace Hopper and the Invention of the Information Age (Lemelson Center Studies in Invention and Innovation series) je predstavljena kao zapis doga aja kojee do iveoNa alost to Logic, Labels, And Flesh je za sobom vodilo pomalo klini ke opise i likove kojimae falilo du e doga aje koji su bili tu da predstave udovi ta i njihove osobine a ne da stave moralne dileme pred na e Dialogue: Relationships in Graphic Design junake kao i to toe glavni zaplet usporen do neprepoznatljivostiI The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths jo kao italac drugih dela iz anra epske fantastike navikla sam se na mnogo bolje opise borbe ovde se borba potencira ali su opisi naivniSvima i onima kojima se knjiga svidela i onima kojima nije preporu ujem knjige Vir svetova Bajka nad bajkama Senka u tami od doma ih autora kao i knjigu Vukodav PS U serijalu Saga o Ve cu autor Andrzej Sapkowski odli noe odabrao formu u prve dve knjige nalaze se epizode u kojima opisuje svet prate i glavnog Modeling and Analysis of Communicating Systems junaka a glavni zaplet po inje tek od 3 knjige serijal. Ene stranice a takođe uživamo i u sjajnim ilustracijama iz Gavrilove beležnice Čitajući ovu neobičnu knjigu otkrivamo mnogo toga o prošlosti srpskog naroda ali i o slovenskim božanstvima o tome kakoe hrišćanstvo prodiralo na ove prostore i sa kakvim se verovanjima sudaralo Srpska mitologija u malom u kojoj mogu da uživaju svi od sedam do 77 godina. ,